BABA, OĞUL VE KUTSAL RUH OLARAK VAROLAN TEK TANRI’YA İNANIYORUZ

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak kendisini açıklayan tek Tanrı’ya inanıyoruz. [Yasa’nın Tekrarı 6:4, II. Korintliler 13:13, Yuhanna 1:1]

 

KUTSAL YAZILAR’A, YANİ KUTSAL KİTAP’A İNANIYORUZ

Kutsal Kitap’ın kutsal kişiler üzerine inip onlarda işleyen Kutsal Ruh aracılığıyla tanrısal vahiy yoluyla yazıldığına ve değişmediğine inanıyoruz. Ayrıca Kilise’nin Kutsal Yazılar’la çelişki yaratacak şekilde öğreti ve gelenek yaratmaya yetkisi olmadığına inanıyoruz. [II. Timoteos 3:16]

 

İNSANIN DEĞERLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

İnsanın Tanrı’nın suretinde ve benzeyişinde yaratıldığına ve yaratılışın en üstün varlığı olduğuna inanıyoruz. İnsan, Adem ve Havva’nın günahından ötürü şu anda ruhsal olarak yozlaşmış ve Yaratıcısı’na yabancılaşmıştır. Tanrı’nın lütfu olmaksızın insan kendini bu ruhsal yozlaşmadan kurtarma yeteneğine sahip değildir. [Yaratılış 1:26-27, Mezmur 8, Efesliler 2:8-9]

 

İMANLA AKLANMAYA İNANIYORUZ

Aklanmanın Rabbimiz İsa Mesih’in Golgota’da çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği kurbanına iman etmekle ve lütufla sağlandığına inanıyoruz. [Romalılar 3:21-24]

 

İSA MESİH’E İNANIYORUZ

Rabbimiz İsa Mesih’in yaratılmadığına, Tanrı’nın Oğlu olduğuna ve gerçekten hem Tanrı hem de İnsan olduğuna inanıyoruz. İsa Mesih Bakire Meryem’den doğdu, günahsız bir yaşam sürdü, insanlığın günahlarından aklanması için kefarette bulunup çarmıhta öldü ve üçüncü günde bedensel olarak dirildi. Her şey O’nun ayakları altına serilinceye dek şu anda gökte egemenlik sürmektedir. [I. Timoteos 3:16]

 

VAFTİZE İNANIYORUZ

Her inanlının İsa Mesih’i kişisel Kurtarıcısı olarak kabul ettikten sonra Rabbimiz İsa Mesih’in örneğini izleyerek suya tam batırılmak yoluyla vaftiz olması gerektiğine inanıyoruz. Su vaftizinin günaha ölmenin ve Tanrı’da yeni yaşamın bir tanıklığı olduğuna inanıyoruz. [Matta 28:19, Elç. İşl. 2:38, Rom. 6:4]

 

KUTSALLAŞMAYA İNANIYORUZ

Mesih’in adıyla çağrılanların kötü olan her şeyden ayrılmaya çağrıldıklarına inanıyoruz. Tanrı’nın iman edenlerin hayatında başladığı iyi işleri Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine ve Kutsal Ruh aracılığıyla içimizde Mesih’in karakterini yaratacağına güvenimiz vardır. [II. Timoteos 2:19]

 

KUTSAL RUH’A İNANIYORUZ

Kutsal Ruh’un her inanlıda yaşadığına, onları İsa Mesih’in benzeyişine dönüştürdüğüne, kutsal ve pak bir yaşam sürmeleri için onları güçlendirdiğine inanıyoruz. [I. Korintliler 12:13, Romalılar 8:16-17]

 

KUTSAL RUH VAFTİZİNİN TANRI’NIN BİZİ GÜÇLE DONATMAK İÇİN BİR BAĞIŞI OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Kutsal Ruh vaftizinin Tanrı’ya olan imanla Kutsal Ruh tarafından donatılarak kurtuluş günü için O’nunla mühürlendiğimize inanıyoruz. Mesih’in izleyicisini kutsallaşma ve müjdeleme amacıyla meshetmek için Tanrı tarafından verilir. Anlayışımıza göre, Kutsal Ruh’un doğaüstü işi, Rabbimizin ikinci gelişine dek Mesih’in Bedeni içinde etkindir. (Bu nedenle, Kutsal Ruh armağanlarının geliştirilmesi ve kullanılması için yerel kilise önderlerinin rehberliğinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz.) [Elç. İşl. 8:14-17, Elç. İşl. 19:1-2, I. Korintliler 12:4-7]

 

HİZMET İŞİNİ YAPMALARI İÇİN KUTSALLARIN DONATILMALARI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ

Elçi, Peygamber, Müjdeci, Kilise Önderi ve Öğretmenin Rabbin ikinci gelişine dek Mesih’in Bedeni içinde etkin olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bu hizmet armağanların Mesih’in Bedeni gelişsin diye kutsalları donatmak amacıyla hizmet işini yapmak üzere verildiğine inanıyoruz. [Efesliler 4:11-16]

 

HER MESİH İMANLISI’NIN RUHSAL KÂHİNLİĞİNE İNANIYORUZ

Tanrıdan doğan herkes Rabbin önünde eşit konuma sahiptir ve Rabbin huzuruna direkt girebileceğine inanıyoruz. [1.Petrus 2:5]

 

MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİNE İNANIYORUZ

Rabbimizin bedensel olarak ikinci gelişine, kurtulmuş olanların sonsuz yaşama kavuşacaklarına ve kurtulmamış olanların da sonsuz cehennem cezasına çarptırılacaklarına ve Tanrı’nın Egemenliği’nin sonsuz zaferine inanıyoruz. [Elç. İşl. 1:9-11, Daniel 1:22, Vahiy 22:1-7]

 

KİLİSE’NİN BİRLİĞİNE İNANIYORUZ

Kilisenin birliğine inanıyoruz, Tanrıdan doğmuş olan herkesin ruhsal birliğine inanıyoruz [1.Korintliler 12:12-14]. 

 

YEREL KİLİSEYE İNANIYORUZ

Yeryüzündeki Mesih’in Bedeni’nin kimliğinin temel olarak yerel kilise aracılığıyla anlaşıldığına inanıyoruz. Her ne kadar yerel kiliselerin gönüllü birlikteliklerini teşvik etsek ve temel öğretiler ve davranışlar üzerinde görüş birliğine ihtiyacımız olduğunu kabul etsek de, yerel kilisenin egemen ve özerk olması gerektiğine inanıyoruz. [Vahiy 2-3]